Regulamin

Regulamin korzystania z zajęć terapeutycznych w Centrum Rehabilitacji Dziecięcej ISKIERKA oraz

w Niepublicznej Wielospecjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ISKIERKA

1. Pierwsza konsultacja, wizyta kontrolna.

 1. Warunkiem przeprowadzania pierwszej konsultacji /kontroli jest uiszczenie opłaty za wizytę i przesłanie potwierdzenia zapłaty na adres mailowy: potwierdzenia.iskierka@gmail.com najpóźniej do godziny 16:00 dnia poprzedzającego wizytę. Brak potwierdzania w ustalonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z wizyty.
 2. Rezygnację z wizyty można zgłaszać smsem na nr: 605 301 657, 535 087 450 lub na adres mailowy: rehabilitacja.iskierka@gmail.com najpóźniej do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym wizytę.
 3. W przypadku odwołania po ustalonym terminie lub braku obecności na ustalonej wizycie, opłata za konsultację nie zostanie zwrócona.
 4. W przypadku odwołania wizyty zgodnie z regulaminem, przedpłata zostanie zwrócona w pełnej kwocie, przelewem na konto wpłacającego, do dwóch dni roboczych od chwili odwołania.
 5. W przypadku pierwszej wizyty spóźnienie powyżej 5 minut może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia pełnego badania i koniecznością umówienia dodatkowej wizyty, aby badanie było przeprowadzone w sposób właściwy i profesjonalny.
 6. Terapeuta może odmówić przeprowadzenia badania w przypadku spóźnienia.
 7. Na pierwszej wizycie obecność rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 8. Na sali mogą przebywać tylko i wyłącznie rodzice/opiekunowie prawni.
 9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentacji pozwalającej zweryfikować datę urodzenia
  dziecka, oraz wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka (diagnoz, informacji o prowadzonych
  terapiach) mogących mieć jakikolwiek związek z aktualnymi problemami dziecka.
 10. Pacjent powinien być przygotowany do wizyty poprzez zachowanie higieny osobistej.

11. Na salę rehabilitacyjną obowiązuje zakaz wchodzenia w obuwiu, wskazane jest posiadanie czystych skarpet.

2. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się do:

 1. Systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach terapeutycznych, przeprowadzania konsultacji specjalistycznych sugerowanych przez terapeutę.
 2. Dostarczenia terapeucie wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz dotyczących dotychczasowych diagnoz oraz prowadzonych terapii mogących mieć jakikolwiek związek z aktualnymi problemami dziecka.
 3. Stosowanie się do zaleceń terapeuty dotyczących pracy z dzieckiem w domu.

3. Zobowiązania terapeuty:

 1. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym.
 2. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
 3. Stałe informowanie rodziców/opiekunów o postępach dziecka.
 4. Wydawanie pisemnej opinii na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. (pkt 5)

4. Odwoływanie zajęć terapeutycznych i wizyt. Spóźnienia.

 1. Nieobecność dziecka na zajęciach można zgłaszać telefonicznie lub sms’em na numer rejestracji najpóźniej do godziny 16:00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Po tym terminie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia 50% opłaty z tytułu wizyty, nie póżniej niż do następnych planowych zajęć.
 2. W przypadku nieobecności bez jakiejkolwiek informacji rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100% ceny zajęć.
 3. Wizytę można odwołać u pracowników rejestracji, telefonicznie, smsem lub mailowo. Powiadomienie terapeuty nie jest jednoznaczne z odwołaniem zajęć.
 4. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia, ani odrobienia w innym terminie.

5. Spóźnienie powyżej 15 minut jest jednoznaczne z nieobecnością na zajęciach i skutkuje naliczeniem opłaty w

wysokości 50% ceny zajęć.

 1. Placówka nie ma obowiązku zapewnienia odrobienia zajęć terapeutycznych, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), podczas urlopów i zwolnień lekarskich oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje terapeutów.
 2. Trzykrotna nieobecność dziecka bez wcześniejszego odwołania zajęć skutkuje skreśleniem z listy pacjentów.

5. Wydawanie opinii;

 1. Każda opinia wydawana na wniosek rodzica/opiekuna prawnego jest płatna wg cennika.
 2. Specjalista wydaje opinię do 10 dni roboczych.
 3. W przypadku diagnozy SI, omówienie wyników przeprowadzonych obserwacji może nastąpić najpóźniej do
  miesiąca od ostatniego spotkania diagnostycznego.

6. Specjalista ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w przypadku:

 1. Nieobecności na wizycie rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna.
 2. Spóźnienia przekraczającego 15 minut.
 3. Widocznych objawów choroby u pacjenta /rodzica/opiekuna prawnego/opiekuna.
 4. Braku higieny pacjenta.
 5. Niekulturalnego zachowania rodzica/opiekuna prawnego.
 6. Odmowa prowadzenia zajęć z któregokolwiek powodu wymienionego w punktach 1-5 nie zwalnia z uiszczenia
  opłaty za zajęcia.

7. Zakończenie terapii następuje w przypadku:

page3image16071296 page3image16061104

 1. Stwierdzenia przez specjalistę braku potrzeby dalszego prowadzenia terapii ze względu na wystarczające wyrównanie deficytów i trudności.
 2. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie zgadza się z założeniami terapii, nie akceptuje proponowanego programu terapeutycznego/ rehabilitacyjnego.
 3. Braku porozumienia między rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawie terapii dziecka, oraz gdy nieporozumienia między rodzicami/opiekunami prawnymi utrudniają pracę pracownikom placówki.
 4. Braku konstruktywnej współpracy, braku zaangażowania rodziców/opiekunów prawnych w proces terapii dziecka oraz nie stosowanie się do zaleceń terapeuty w kwestiach dotyczących procesu terapii i jej kształtu.
 5. Trzykrotnego nie zgłoszenia nieobecności lub często powtarzającej się nieobecności na zajęciach.
 6. Nieuregulowania płatności za zajęcia.
 7. Nagrywania lub fotografowania pracowników placówki bez uzyskania ich uprzedniej zgody.
 8. Agresywnych zachowań rodziców wobec pracowników placówki, podważania ich kompetencji, utrudniania
  wykonywania obowiązków oraz zachowań świadczących o braku szacunku do pracowników.

Informujemy, że Centrum Rehabilitacji Dziecięcej oraz Niepubliczna Wielospecjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ISKIERKA są jednostkami prywatnymi , w związku z tym decyzje dyrektora/właściciela Centrum i Poradni są ostateczne.

Dane do przelewu:

Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Iskierka ul. Paderewskiego 63, 40-282 Katowice Numer konta: 93 1050 1214 1000 0090 7448 4040 ING Bank Śląski