WWRD

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowa, wielospecjalistyczni i ciągła
pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w
klasie pierwszej  szkoły podstawowej, w celu stymulowania ich rozwoju.

Skierowanie dziecka na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydaje organ
prowadzący placówkę na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez
specjalistów stwierdzających konieczność prowadzenia takich zajęć.

Do wydania opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka potrzebna jest opinia następujących specjalistów: psychologa, neurologa, fizjoterapeuty, w uzasadnionych przypadkach logopedy.

Dziecku w ramach WWRD przysługuje od 4 do 8 bezpłatnych zajęć w zależności od potrzeb dziecka. Decyzję o ilości przyznanych godzin podejmuje zespół orzekający poradni.